Bärande vägg

Stadsbyggnadskontoret godkänner en rivning av bärandevägg och tillhörande kontrollplan. De meddelar att det är ett sådant lätt arbete för hantverkare och beställare att kontrollera själva så ingen extern kontrollansvarig behövs.
Kan föreningen då icke bevilja vår renoveringen OM INTE de själva får ta dit en besiktningsman som vi bekostar?

Kommentarer

 • Hej Peter och tack för frågan!

  Vi beklagar den förlängda svarstiden. Här kommer ett svar från en av våra jurister;

  "Situationen regleras i 7 kap. 7 § bostadsrättslagen. Att ta ner en bärande vägg är en tillståndspliktig åtgärd. Det krävs då att styrelsen godkänner åtgärden. Styrelsen får dock endast neka tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Dock ska medlemmen förse styrelsen med ett beslutsunderlag. Det följer av Svea hovrätts mål T 107-17, dom 2017-10-06. I målet uttalar sig hovrätten om utredningsansvaret. Enligt hovrätten var det upp till föreningen att göra klart mera sannolikt att ras-, sättnings- eller sprickbildningsskador som är till påtaglig olägenhet för föreningen riskerade att uppstå än att så inte var fallet. En förutsättning för att det ska bli aktuellt att pröva om en viss åtgärd riskerar att leda till skada är dock, enligt det avgörandet, att det finns ett underlag som gör det möjligt att göra en sådan bedömning. Domstolen uttalade vidare att det är bostadsrättshavaren som ska lägga fram en teknisk utredning som utgör ett tillräckligt gott underlag för en noggrann tillståndsprövning av styrelsen. I målet fann hovrätten att bostadsrättshavare inte lagt fram ett tillräckligt gott underlag och därför förlorade bostadsrättshavarna målet.

  Utan att närmare ta del av handlingarna är det svårt att veta om underlaget är tillräckligt för styrelsens bedömning. Det kan vara så att styrelsen har rätt i att kräva en besiktning. Dock kan de inte villkora ett tillstånd med att en särskild besiktningsman utses, om det underlag som presenterats skulle vara tillräckligt robust. Det är en komplicerad fråga där du eller styrelsen bör rådfråga jurist. Styrelsen har möjlighet att kontakta juridik@sbc.se. SBC ger dock inte råd till enskilda medlemmar."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.