friskrivningsavtal

Hej.
En av medlemmarna i vår förening vill att föreningen skall ta kostnad för ett golvvärmesystem som medlemmen installerat i badrummet. Om föreningen nu skulle ta dennakostnad så undrar vi om vi från föreningens sida kan skriva någon form av friskrivningsavtal för att föreningen skall undvika att ta eventuella kommande kostnader för underhåll och reparation av golvvärmen i denna lgh?

Kommentarer

 • Hej Martin!
  Tack för frågan!

  Vi tog frågan vidare till våra jurister och jag fick detta svar av dem;

  "En bostadsrättshavare svarar inte för ledningar för värme som föreningen har försett lägenheten med och som betjänar fler än en lägenhet. I det här fallet uppfattar jag det som att det är ett system som bara betjänar den aktuella lägenheten. Stadgarna kan dock föreskriva en annan ansvarsfördelning varför man måste tolka dessa för att ge ett säkert svar. Om föreningen tar kostnaden för en installation i en viss lägenhet kan man fråga sig om detta strider mot likhetsprincipen; varför ska kollektivet bekosta en installation i ett enskilt fall, med eller utan friskrivning. Utgångsläget är alltså att medlemmen svarar för underhåll av en installation i lägenheten som betjänar den egna lägenheten. Men om föreningen åtar sig att utföra installationen kan medlemmen i och för sig hålla föreningen ansvarig för eventuella installationsfel. Det kan också bli problematiskt om installationen orsakar skada på huset, då det är föreningen som installerat den. För det fall föreningen tar installationskostnaden och utför installationen i lägenheten bör alltså ett avtal skrivas om att föreningen friskriver sig från ansvar. Det är en god idé att ta hjälp av jurist för att upprätta ett sådant avtal så att det blir skäligt, verkningsfullt och lagenligt. Då kan även en närmare bedömning utifrån stadgarna göras hur långt föreningens ansvar sträcker sig och även en diskussion föras kring lämpligheten av åtgärden mot bakgrund av likhetsprincipen. Maila juridik@sbc.se för en förfrågan."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.