Information om SBC Betaltjänst, kundkännedom och penningtvättslagen

SBC kommer att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för betaltjänster och om registrering av inlåningsverksamhet. Inlåningsverksamheten avser SBCs hantering av föreningars insatta medel. SBC har gjort bedömningen att detta tillstånd krävs för SBCs verksamhet. Detta innebär en ökad säkerhet och trygghet för er som kunder.
Betaltjänster är de delar av den ekonomiska förvaltningen där SBC genomför olika betalningar för t.ex. föreningarna.

Här kommer några frågor och svar angående hur SBC ska följa penningtvättslagen och vad det kan innebära för våra kunder.

Varför måste SBC och SBC Betaltjänster följa penningtvättslagen?
Den verksamhet som SBC har, dvs. sköter betalningar åt kunder och tillhandahåller inlåning kräver att vi följer ’Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism’ och Finansinspektionens föreskrifter angående detta (FFFS 2017:11).

Varför ska SBC inhämta kundkännedom?
SBC måste följa ’Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism’ (2017:630). Då behöver vi först ha en god kännedom om våra kunder och deras syfte med sin verksamhet, vilka in- och utbetalningar som våra kunder normalt har och var pengarna som finns på kundernas konto hos SBC kommer ifrån. Vi behöver också skaffa oss kunskap om kundens verkliga huvudman och då specifikt om de är PEP, person i politiskt utsatt ställning eller närstående till denne. Läs mer: Vem är verklig huvudman i en bostadsrättsförening?

Hur skaffar sig SBC kundkännedom?
När nya kunder kommer till SBC eller när kunden får en ny verklig huvudman ska kunden fylla i ett formulär som kommer att finnas på kundportalen Vår Brf. Det är uppgifter om syfte med verksamheten, vilka in- och utbetalningar som är normala och var pengarna kommer ifrån som finns på kundens konto hos SBC. Det är den verkliga huvudmannen som fyller i blanketten. Denne ska också svara på frågan om han/hon är PEP, person i politiskt utsatt ställning. Formuläret signeras med Mobilt BankID. Formulären kommer sedan att sparas hos kunden i kundportalen Vår Brf.

Hur arbetar SBC för att motverka penningtvätt?
SBC samlar in kunskap om sina kunder via kundkännedomsformuläret. Där beskriver kunden syfte med verksamheten, normala in- och utbetalningar och var kundens pengar kommer från. Den verkliga huvudmannen identifieras, vanligtvis ordföranden och det undersöks om denne är i en politiskt utsatt ställning. SBC följer löpande upp kundernas in- och utbetalningar och beteenden när det gäller den ekonomiska förvaltningen. Graden av övervakning beror på en riskklassificering som SBC gör av varje kund. Skulle SBC misstänka att det finns risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism är det SBCs ansvar att göra en anmälan till Finanspolisen.

Vem är verklig huvudman i en bostadsrättsförening?
Verklig huvudman är den fysiska personen som äger mer än 25%. I bostadsrättsföreningar med över tre lägenheter finns det inga verkliga huvudmän enligt den definitionen. Om den verkliga huvudmannen inte går att fastställa ska istället en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare och som utövar bestämt inflytande anses som verklig huvudman. Därför är det styrelseordförande i en bostadsrättsförening och en samfällighetsförening som räknas som verklig huvudman istället. I bostadsrättsföreningar på tre lägenheter räknas alla tre bostadsrättsinnehavare som verkliga huvudmän.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.