Tillägg/ändring i protokoll

Jag undrar om man får göra ändring eller tillägg till protokoll som redan är justerade och påskrivna och hur man i så fall går tillväga....

Kommentarer

 • Hej Maria och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi tog frågan vidare till en jurist;

  "Det är justerarnas uppgift (som väljs av föreningsstämman) att intyga om protokollet överensstämmer med de beslut som fattats på stämman. Om en justerare har en avvikande åsikt kan denna redogöra för den i en bilaga till protokollet. En medlem som anser att ett beslut inte tillkommit behörig ordning har möjlighet att klandra beslutet i tingsrätt."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Ursäkta men jag tycker mig inte ha fått svar på min fråga. Frågan gäller ju ett protokoll (från ett styrelsemöte) som redan är justerat och påskrivet. Det har efter en ganska lång tid uppmärksammats att ett fattat beslut inte står med i protokollet, det har av någon anledningen missats. Min fråga, lite mer konkret denna gång för att undvika missförstånd, kan man i efterhand lägga till ett beslut till protokoll, som REDAN ÄR justerat och påskrivet, genom t.ex. en bilaga?

  Vänliga hälsningar Maria
 • Hej!

  Din följdfråga togs även den till juristen som svarar;

  "Det framgår inte av ursprungsfrågan om det var ett styrelse- eller stämmoprotokoll (det tidigare svaret utgick därför ifrån stämmoprotokoll).
  Ett styrelseprotokoll utgör ett bevis om de beslut som styrelsen har fattat och har normalt en betydande bevisverkan, men också ett beslut som inte har protokollerats gäller. Det kan dock, utan protokollsanteckning, vara svårt att styrka beslutets existens.
  På samma sätt har ett justerat protokoll större bevisvärde än ett protokoll som inte är justerat. Protokollföring är därför strikt taget inte ett formkrav för beslutets giltighet. Det är justerarens uppgift att granska och intyga att protokollet överensstämmer med fattade beslut. Om du anser att ett fattat beslut inte protokollförts bör du ta upp detta med justeraren som då skulle kunna göra ett daterat och signerat tillägg till protokollet."

  Vänliga hälsningar
  Henrik Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.