Till senaste kommentaren

Vem kan vara ordförande vid årsstämma?

SBC kundtjänst

Kommentarer

 • Det är stämman som väljer ordförande. Det kan vara vem som helst som får stämmans förtroende. Det finns möjlighet att anlita en extern ordförande på stämman. Ordföranden ska vara neutral och objektiv och därför vill många föreningar anlita någon annan än styrelsens ordförande.

  Styrelsen beställer uppdraget och stämman beslutar om ordföranden ska väljas. SBCs jurister sitter ofta ordförande på föreningsstämmor. Dels säkerställs att besluten blir giltiga enligt de formella reglerna och dels kan föreningen dra nytta av den juridiska sakkunskapen om det uppstår frågor som kräver juridisk expertis. Det är särskilt uppskattat i föreningar som ska besluta i frågor där stor oenighet råder bland medlemmarna.
  SBC Kundtjänst
 • Hur långt i förväg informerar valberedning om vem som väljs till ordförande till stämman?
 • Hej Lucia och tack för din fråga!

  Detta är svaret vi fick då vi tog frågan vidare till en jurist;

  "Lagen säger ingenting om valberedning. Vad som gäller för er valberedning bör framgå av stadgarna. Det är inte valberedningen som väljer styrelse utan stämman. Valberedningens funktion är att förbereda förslag som stämman kan rösta om, för att underlätta beslutsfattandet på föreningsstämman. Men det finns inget som hindrar annan medlem att nominera eller kandidera på stämman. Normalt sett brukar valberedningens förslag presenteras i samband med kallelsen till stämman."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej. Jag har blivit vald till valberedare i vår samfällighetsförening. Jag har börjat förbereda mig till nästa årsstämma genom att kontakta samtliga medlemmar och hitta nya styrelsemedlemmar som har intresse och vill kandidera till olika styrelseposter och åtagande.
  Fråga 1. Har valberedningen möjlighet föreslå arvodesnivå till styrelsemedlemmar ?
  Fråga 2. Kan valberedningen föreslå en medlem från föreningen till årsstämmans ordförande och sekreterare bara under stämman, då styrelseordförande och styrelsemedlemmar kan vara jäviga och utesluta vissa punkter och frågor från dagordningen ?

  Mvh
  Tuula 2022-01-15

 • Hej Tuula och tack för din fråga!

  Vi ställde frågan till en av våra jurister och fick följande svar;

  "Vad bra att du är ute i god tid. Det är lämpligt att valberedningen föreslår arvode till styrelsens ledamöter. Valberedningens förslag på ledamöter är lämpligt att skicka med i kallelsen för alla medlemmar att i god tid fundera över förslagen. I annat fall går det bra att valberedningen presenterar sitt förslag på stämman."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Om Valberedningen enligt Kallelsen har föreslagit att arvode till styrelsen skall vara oförändrat, kan då stämman trots det ändra summan?  Visserligen finns punkten Arvode på dagordningen. Men orden i kallelsen att Valberedningen föreslog oförändrat, fick medlemmar i vår förening att ej närvara på stämman. pga att det inte heller fanns några motioner att rösta om. Var kallelsen tillräckligt klargörande och var det rätt hantering av, ordförande vid mötet, att klubba stämmans beslut?
 • Kan den som är vald till revisor också vara stämmo ordförande?
 • Hej Kerstin och tack för din fråga!

  Detta är en jurists svar på frågan;
  "Det ingår i valberedningens uppdrag att lämnar förslag på arvode till styrelsen. På sittande stämma kan medlemmarna föreslå annat arvode och det går då bra att rösta om det arvodet. Arvodet i belopp behöver således inte framgå av kallelsen."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Hej Lotta och tack för frågan!

  Efter en kontroll med en jurist fick vi följande svar;
  "Det finns ingen bestämmelse som anger att revisorn inte kan vara ordförande på stämman. Det är stämman som utser ordföranden för mötet varför stämman får ta ställning till frågan."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst
 • Vem, valberedning eller styrelse föreslår ordförande för föreningens årsstämma??
  Åke
 • Hej Åke och tack för din fråga!

  Så här svarade den jurist vi kontrollerade detta med;

  "Av föreningens stadgar framgår om styrelsen konstituerar sig själv, således självt utser ordföranden inom sig, eller om det är föreningsstämman som ska utse ordförande. Om det är föreningsstämman som utser ordförande har alla medlemmar i föreningen möjlighet att nominera lämplig person för uppdraget."

  Med vänlig hälsning
  Henrik Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.